Altijd binnen 48 uur (2 werkdagen) verzonden...!          Altijd minimaal 100.000 merkproducten...!          Altijd technisch advies mogelijk...!          Altijd scherp geprijsd...!          Altijd MROshop, alles voor onderhoud...Altijd! 

ATL weet waar
het bij u om draait

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AANDRIJFTECHNIEK LIMBURG B.V. EN  AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN IN NEDERLAND.

gedeponeerd op 16 april 2018 bij de kamer van koophandel te Maastricht onder nummer 14071791.

 Artikel 1 Toepasselijkheid, definities

1. In deze voorwaarden wordt onder "DBTGroep" verstaan ieder van de besloten vennootschappen die deel uitmaakt van de groep van vennootschappen die gelieerd is aan de besloten vennootschap "De Bruin Techniek Groep B.V.", gebruiker van deze voorwaarden en onder "afnemer" de wederpartij van DBTGroep. De aangeboden of te leveren zaken worden aangeduid met "producten", tenzij anders aangegeven.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van DBTGroep en op alle met DBTGroep gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk wordt overeengekomen en dan slechts voor de desbetreffende transactie.

4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van deze algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

5. De algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.

 

Artikel 2 Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk door DBTGroep anders is vermeld. Indien een aanbod een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat het vrijblijvend aanbod, bij niet aanvaarding, na het verloop van die termijn in ieder geval is komen te vervallen.

2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijs bepalende factoren (waaronder: inkoopkosten, belastingen, premies, valutakoersen etc.) worden verhoogd, is DBTGroep gerechtigd deze prijsverhoging aan de afnemer door te berekenen.

3. Een overeenkomst tussen afnemer en DBTGroep komt slechts tot stand indien DBTGroep een opdracht van de afnemer schriftelijk aanvaardt of door DBTGroep feitelijk uitvoering aan een verstrekte opdracht wordt gegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht DBTGroep niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Indien afnemer in het buitenland is gevestigd en de aangekochte producten buiten Nederland worden geëxporteerd, staat de afnemer er voor in dat de afnemer in het desbetreffende land correct is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. De afnemer vrijwaart DBTGroep voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.

6. Het enkele ter beschikking stellen van catalogi, folders, e.d. houdt geen aanbod in en verplicht DBTGroep niet tot het aangaan van een overeenkomst. De in een aanbod, voorraadlijsten, folders, catalogi e.d. van DBTGroep vermelde danwel opgenomen maten, gewichten, technische gegevens, afbeeldingen e.d. zijn zo zorgvuldig mogelijk vermeld maar zijn slechts van algemeen informerende aard. Geringe afwijkingen van de producten ten opzichte daarvan leiden niet tot een tekortkoming van DBTGroep. Van een tekortkoming zal bovendien slechts sprake kunnen zijn indien afnemer aantoont dat de afwijking leidt tot een significante beperking van de gebruiksmogelijkheden door afnemer.

 

Artikel 3 Levering, kosten van levering en levertijd

1. Levering geschiedt 'af magazijn' van DBTGroep.

2. Bij een aflevering van de aangekochte producten op een per vrachtauto goed bereikbare plaats binnen Nederland brengt DBTGroep, wanneer afnemer verlangt dat DBTGroep de aflevering van de producten verzorgt, geen verzend- en orderkosten in rekening indien het netto factuurbedrag voor één order meer bedraagt dan € 100,00. Bij grote en/of lastig te transporten producten en/of spoedleveringen en/of andere specifieke omstandigheden kan DBTGroep van voormelde regeling omtrent de verzend- en orderkosten afwijken.

3. Het risico van de aangekochte producten gaat op afnemer over zodra deze het magazijn van DBTGroep verlaten. Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van DBTGroep of elders naar afnemer is voor rekening van afnemer. Wanneer sprake is van een schade tijdens het transport dan is DBTGroep desgevraagd bereid om haar (mogelijke) vordering op de transporteur ter zake van de schade aan het product van afnemer over te dragen aan afnemer.

4. Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering, of ingeval van een andere niet (tijdige) nakoming door DBTGroep, dient DBTGroep schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet DBTGroep een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5. Indien producten na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, worden deze door DBTGroep, voor rekening en risico van afnemer, opgeslagen. DBTGroep is in dat geval gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.

6. DBTGroep behoudt zich het recht voor om de door de afnemer bestelde producten in deelleveringen te leveren.

 

Artikel 4 Advies-, onderhouds-, montage- en servicewerkzaamheden

1. DBTGroep zal een overeenkomst van opdracht tot het uitvoeren van de in dit artikel bedoelde werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander naar de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. DBTGroep heeft steeds het recht bij het uitvoeren van de overeenkomst derden in te schakelen.

3. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DBTGroep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DBTGroep worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet volledig, onjuist en/of niet tijdig aan DBTGroep zijn verstrekt, heeft DBTGroep het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de tarieven zoals die door DBTGroep worden gehanteerd aan de afnemer in rekening te brengen.

4. DBTGroep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat DBTGroep is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan DBTGroep bekend was.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan DBTGroep de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren,opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Het bepaalde in art. 5 lid 3 is in dat geval van toepassing.

6. Indien door DBTGroep of door de door DBTGroep ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of op een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers van DBTGroep en/of de door DBTGroep ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Afnemer vrijwaart DBTGroep voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan afnemer toerekenbaar is.

8. Door DBTGroep vervaardigde schema's, geadviseerde en/of toegepaste componenten en uitgevoerde werkzaamheden worden gedaan op basis van informatie die door de afnemer is aangeleverd of opgenomen op de locatie van de afnemer. Afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens afnemer gemaakte schema's, berekeningen en de functionele geschiktheid van door of namens afnemer voorgeschreven materialen.

9. Schema's geven de functionaliteit weer van een mogelijke besturing binnen een hydraulische, pneumatische of elektrische installatie. Dit betekent niet, dat dit de enige oplossing is die geschikt is voor deze toepassing.

10. Bij componenten toegepast in een schema gaat DBTGroep uit van normale omgevingsomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, trillingen, medium) tenzij anders aangegeven.

11. DBTGroep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel, ontstaan bij toepassing van een schema door niet door DBTGroep geautoriseerde derden.

12. Op de door DBTGroep uitgevoerde werkzaamheden geldt een garantietermijn van 6 maanden na uitvoering, tenzij anders aangegeven. De garantie omvat tevens de aansprakelijkheid voor aantoonbare onjuistheden in de engineering en realisatie van een project. Deze garantie betekent echter niet dat DBTGroep aansprakelijk is voor eventuele tekortkomingen in de installatie van de afnemer. DBTGroep is uit hoofde van deze garantie slechts aansprakelijk voor de directe schade van aantoonbare gebreken die zijn ontstaan binnen de garantietermijn, uitsluitend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering door DBTGroep. DBTGroep is uit hoofde van deze garantie slechts gehouden het ondeugdelijke ter exclusieve beoordeling van DBTGroep te vervangen of te herstellen. Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos en franco toezenden van een nieuw exemplaar. Herstelling geschiedt ter exclusieve beoordeling van DBTGroep in haar werkplaats of bij de opdrachtgever ter plaatse, met dien verstande dat door afnemer alle door DBTGroep noodzakelijk geachte medewerkring wordt verleend.

13. Afnemer zorgt ervoor dat de medewerkers van DBTGroep de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten.

14. Afnemer is jegens DBTGroep verplicht omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken dat de medewerkers van DBTGroep tegen ieder gevaar voor persoon en/of zaak zijn beschermd, een en ander mede gebaseerd op de arbowet en arboregelgeving. Daarbij zal de afnemer tenminste dezelfde veiligheidsmaatregelen treffen als voor de werknemers van afnemer zelf.

15. Indien DBTGroep aan afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst tijdelijke producten in gebruik geeft, is afnemer gehouden het aldus ter beschikking gestelde onmiddellijk na het verzoek daartoe van DBTGroep in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en schades, waaronder de eventuele kosten van vervanging voor rekening van afnemer.

 

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

1. De betaling van de facturen dient, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door DBTGroep aangewezen bankrekening plaats te vinden. DBTGroep is echter, in afwijking op het vorenstaande, altijd gerechtigd om betaling bij de aflevering te verlangen, waaronder mede begrepen de verzending onder rembours.

2. Ingeval van niet tijdige betaling is DBTGroep gerechtigd over de hoofdsom van haar facturen een rente van 1% per maand, of - naar keuze van DBTGroep - de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen. De afnemer is door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is in verzuim. Ingeval van niet tijdige betaling door afnemer kan DBTGroep bovendien aanspraak te maken op de vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd volgens de staffel zoals die is gegeven in het Rapport Voorwerk 2, met een minimum van €100,00.

3. DBTGroep heeft het recht - alvorens (verder) na te komen - voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door afnemer te verlangen. DBTGroep is gerechtigd bij deelleveringen het aldus geleverde afzonderlijk te factureren en is niet tot verdere leveringen verplicht, voordat de facturen voor de deelleveringen zijn voldaan.

 

Artikel 6 Verzoek tot annulering door de afnemer

1. Producten van DBTGroep, die correct zijn afgeleverd, worden uitsluitend teruggenomen, indien voorafgaand overleg dienaangaande heeft geleid tot toestemming van DBTGroep om de desbetreffende producten te retourneren. Voor die toestemming hanteert DBTGroep onder meer maar niet uitsluitend de navolgende criteria:
- de verpakking is niet aangebroken of geopend;
- de producten zijn niet gemonteerd geweest;
- het gaat niet om elektrische producten, sensoren of toebehoren (zoals kabels, connectoren e.d.);
- de afnemer draagt de kosten van vervoer en / of terugzending en garandeert de betaling daarvan;
- het gaat niet om specials of maatproducten;
- de levering heeft niet meer dan zes maanden voor terugname plaatsgevonden.

2. Crediteren van retourzendingen geschiedt indien en voor zover door DBTGroep toestemming is gegeven de producten te retourneren en correcte betaling heeft plaatsgehad. Het te crediteren bedrag c.q. percentage van het aanschafbedrag, wordt door DBTGroep bepaald.

3. Indien de afnemer de aan DBTGroep gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan wel indien de afnemer de met DBTGroep gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst op te zeggen, vindt annulering/opzegging niet eerder plaats dan nadat de kosten voor de uitvoering van de opdracht alsmede de door DBTGroep gemaakte kosten en het door DBTGroep geleden verlies en/of gederfde winst, ten gevolge van deze annulering/ opzegging, volledig heeft voldaan.

4. Voor de berekening van de door de afnemer te betalen vergoeding voor de door DBTGroep gemaakte kosten, het geleden verlies en/of de gederfde winst wordt, indien DBTGroep instemt met de voornoemde annulering/opzegging, uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering/opzegging de DBTGroep heeft bereikt.

5. In alle gevallen van annulering/opzegging is de afnemer aan de DBTGroep verschuldigd al hetgeen DBTGroep met betrekking tot de betreffende opdracht c.q. overeenkomst, ondanks de annulering/opzegging, aan derden bij wie ter zake van die opdracht c.q. overeenkomst DBTGroep inkopen heeft gedaan dan wel met wie overeenkomsten zijn gesloten die tot betalingsverplichtingen voor de DBTGroep leiden, (heeft) moet(en) betalen. Na betaling daarvan worden de eventueel ingekochte producten desgewenst aan afnemer geleverd.

 

Artikel 7 Ontbinding

1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor afnemer uit de met DBTGroep gesloten overeenkomst voortvloeit alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, het (al dan niet voorlopig) van toepassing verklaren van de wet schuldsanering natuurlijke personen op afnemer of stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, heeft DBTGroep het recht (zonder ingebrekestelling) de nakoming van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden. Hierbij is DBTGroep niet schadeplichtig en dit de opschorting of ontbinding laat de overige rechten van DBTGroep onverlet. In de hier genoemde gevallen is elke vordering, ongeacht de grondslag daarvan die DBTGroep op de afnemer heeft, direct opeisbaar.

2. Indien DBTGroep op grond van het vorenstaande, of op grond van een (ander) verzuim van afnemer, de overeenkomst ontbindt is afnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 15% van het netto factuurbedrag, onverminderd het recht van DBTGroep op volledige schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is dan voormelde vergoeding.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door DBTGroep geleverde en zich bij/onder de afnemer of onder een derde aan wie afnemer deze heeft doorgeleverd bevindende producten blijven eigendom van DBTGroep, tot het moment dat de afnemer alle vorderingen van DBTGroep betreffende de tegenprestaties voor de door DBTGroep aan de afnemer krachtens overeenkomst te leveren of geleverde producten, dan wel ingevolge een overeenkomst van opdracht te verrichten of verrichte werkzaamheden, heeft betaald. Eveneens blijven alle door DBTGroep geleverde producten eigendom van DBTGroep indien en zolang de afnemer de vorderingen die DBTGroep op de afnemer heeft wegens tekort schieten in de nakoming van de bovengenoemde overeenkomsten (waaronder mede begrepen de vorderingen ter zake van boete, rente en kosten) niet volledig heeft voldaan. Voor het geval er, om welke reden dan ook, geen beroep kan worden gedaan op het eigendomsvoorbehoud, is de afnemer verplicht, indien de zaken door afnemer aan een derde zijn doorgeleverd, op het eerste daartoe strekkend verzoek van DBTGroep, al de rechten welke de afnemer met betrekking tot de levering van deze producten jegens die derde heeft of zal verkrijgen, over te dragen aan DBTGroep.

2. Wanneer de afnemer aan alle betalingsverplichtingen uit hoofde van de hierboven genoemde vorderingen heeft voldaan, dan zal DBTGroep het eigendom van de geleverde producten verschaffen onder voorbehoud van een pandrecht van DBTGroep tot meerdere zekerheid van andere aanspraken welke DBTGroep heeft op de afnemer. De afnemer zal op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking verlenen aan alle handelingen die in dit kader vereist zijn.

3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht DBTGroep zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Net zo is afnemer verplicht ingeval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of de surseance van betaling over afnemer wordt uitgesproken c.q. de WSNP op afnemer van toepassing wordt verklaard, de curator resp. de bewindvoerder te informeren over het eigendomsvoorbehoud van DBTGroep.

5. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal. De verzekeringspolis wordt op eerste verzoek ter inzage gegeven.

6. Door DBTGroep geleverde producten, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

7. Voor het geval dat DBTGroep zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan DBTGroep of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DBTGroep zich bevinden en die producten mede terug te nemen.

 

Artikel 9 Garantie

1. Voor geleverde producten met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door DBTGroep geen garantie verstrekt.

2. De garantie is in ieder geval niet van toepassing bij gebreken die ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de producten door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.

3. De garantie geldt slechts indien de afnemer aan alle verplichtingen jegens DBTGroep heeft voldaan en de producten slechts heeft gebruikt overeenkomstig hun bestemming met inachtneming van evt. voorschriften/gebruiksaanwijzing, etc. Wanneer afnemer een product voor een niet gebruikelijke toepassing aanwendt of niet met inachtneming van voorschriften, etc, dan geschiedt dit voor risico van afnemer.

4. DBTGroep is gerechtigd het herstel buiten het kader van deze garantie in rekening te brengen.

5. Op gebruikte producten wordt door DBTGroep geen garantie verstrekt.

 

Artikel 10 Klachten

1. Afnemer dient de geleverde producten bij de aflevering grondig te controleren. Afnemer dient mogelijke klachten binnen vijf dagen na de dag van de aflevering bij DBTGroep kenbaar te maken onder een nauwkeurige opgave van de klachten. Nadien kenbaar gemaakte klachten behoeven door DBTGroep niet meer in behandeling te worden genomen tenzij afnemer aantoont dat afnemer het gebrek bij een grondige inspectie niet binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken. In dat geval dient afnemer direct, maar uiterlijk binnen vijf dagen na het ontdekken daarvan ,de klacht(en) bij DBTGroep te melden.

2. Klachten dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt of - na telefonische melding - direct schriftelijk te worden bevestigd. Klachten die na het verstrijken van de garantietermijn door DBTGroep zijn ontvangen behoeven door DBTGroep niet in behandeling te worden genomen.

3. Wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn zal DBTGroep (naar keuze van DBTGroep) voor herstel zorgdragen of een gelijk of vergelijkbaar product leveren.

4. Eventuele klachten geven afnemer niet de bevoegdheid de nakoming van de verplichtingen jegens DBTGroep op te schorten.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van DBTGroep is beperkt tot de nakoming van het in artikel 10.3 bepaalde, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van een leidinggevende functionaris van DBTGroep of DBTGroep aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling met betrekking tot de productenaansprakelijkheid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

2. DBTGroep is in geen geval (ook wanneer DBTGroep zich niet zou kunnen beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 11.1) aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving of gevolgschade en is in geen geval aansprakelijk voor hulppersonen. Bovendien is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de hoogte van het netto factuurbedrag van de producten die DBTGroep aan afnemer heeft geleverd of tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van DBTGroep in een voorkomend geval vergoedt.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. De in het kader van een overeenkomst eventueel door DBTGroep tot stand gebrachte en verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schema's, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door afnemer zonder voorafgaande toestemming van DBTGroep worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit en blijven eigendom van DBTGroep, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

2. DBTGroep behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie afkomstig van afnemer en tot afnemer te herleiden ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DBTGroep gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en DBTGroep zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DBTGroep niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 14 Niet-overname personeel

1. De afnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende de periode tot één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na vooraf verkregen schriftelijke instemming van DBTGroep, medewerkers van DBTGroep of van derden die DBTGroep bij de uitvoering van deze overeenkomst heeft ingeschakeld en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen of op andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.

2. Bij handelen in strijd met artikel 14 lid 1 verbeurt afnemer aan DBTGroep een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete groot €10.000,-- per overtreding en van € 2.500,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van DBTGroep om integrale schadevergoeding te vorderen indien de schade hoger is dan voormelde boetebedragen.

 

Artikel 15 Overmacht

1. Als overmacht aan de kant van DBTGroep geldt elke omstandigheid buiten toedoen van DBTGroep waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: vertraging of onmogelijkheid van leveranties door toeleveranciers van DBTGroep, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport, etc.

2. Indien de levering door DBTGroep wordt vertraagd als gevolg van overmacht is DBTGroep gerechtigd zoveel later te leveren als de overmacht duurt, met een maximum van zes maanden. Indien blijkt dat de nakoming blijvend onmogelijk is wordt de overeenkomst op dat moment van rechtswege ontbonden. Na voormelde periode van zes maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geen van de gevallen is DBTGroep schadeplichtig.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle met DBTGroep gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

2. Alle geschillen die tussen DBTGroep en afnemer mochten ontstaan en niet langs minnelijke weg opgelost kunnen worden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij DBTGroep het geschil voor een andere bevoegde rechter wil brengen of de Wet dwingend een andere rechter voorschrijft.

3. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen de afnemer en DBTGroep gebonden zijn aan een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.

contact
Van 08.15 - 16.45 zijn wij
ook telefonisch bereikbaar

Nederland 088 - 676 00 02

sales@aandrijftechniek
limburg.nl


Bent u al klant bij een van onze vestigingen? Klik hier

nieuwsbrief
|
Ik ga akkoord met de privacyverklaring