Altijd binnen 48 uur (2 werkdagen) verzonden...!          Altijd minimaal 100.000 merkproducten...!          Altijd technisch advies mogelijk...!          Altijd scherp geprijsd...!          Altijd MROshop, alles voor onderhoud...Altijd! 

ATL weet waar
het bij u om draait

Algemene voowaarden België

ALGEMENE VOORWAARDEN AAN DE BRUIN TECHNIEK GROEP GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN IN BELGIE.

Algemene Voorwaarden van De Bruin Techniek Antwerpen N.V. te Merksem

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor De Bruin Techniek Antwerpen N.V., glasstraat 21 te Merksem en De Bruin Techniek Geel, Geelseweg 64 te Olen.

1.2. Alle rechtsverhoudingen tussen ons en onze medecontractanten worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Afwijkingen daarvan kunnen slechts worden bewezen door onze schriftelijke aanvaarding.Het plaatsen van de bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onderhavige voorwaarden.

1.3. Medecontractant vrijwaart ons tegen aanspraken door derden rechtstreeks tegen ons gesteld, i.v.m. van ons afkomstige en door medecontractant verder aan derden geleverde goederen of diensten, voor zover die aanspraken van die derden onze aansprakelijkheid volgens onderhavige voorwaarden overschrijden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle gegevens vermeld in onze catalogi, documentatie en prijslijsten, alsmede e-mailbestanden en websites, zoals afmetingen, volumes, gewichten, capaciteiten, werkritmes en andere technische specificaties en prijzen, kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, zijn niet bindend en gelden niet als offerte. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten daarin.Gehele of gedeeltelijke overname of vermenigvuldiging van onze handelsdocumentatie al dan niet in elektronische vorm, zoals prijslijsten, brochures, folders, afbeeldingen, tabellen of technische gegevens, is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

2.2. Onze offertes en aanbiedingen kunnen door de medecontractant slechts met geschriften worden bewezen. Zij zijn vrijblijvend en verbinden ons niet. Zelfs nadat wij een offerte schriftelijk hebben bindend verklaard, kan deze worden aangepast o.a. ingeval van overmacht. Onze offertes zijn strikt beperkt tot de opgegeven elementen.

 

Artikel 3 : Offerte-aanvragen en bestellingen

3.1. Bestellingen en wijzigingen daaraan kunnen door de medecontractant slechts door geschriften worden bewezen. Overeenkomsten komen slechts tot stand na onze uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling.

3.2.Wij dragen geen enkele onderzoeksverplichting aangaande de vermeldingen in offerte-aanvragen en bestellingen. Dezen worden steeds geacht correct te zijn ten aanzien van hoeveelheid en technische specificaties en de volledige weergave te bevatten van het doel waarvoor de goederen of diensten zijn bestemd. De medecontractant dient bij de bestelling onze aandacht te vestigen op alle bijzondere gebruiksomstandigheden zoals vochtige of stoffige ruimten, zure of zoute atmosfeer, hoge of lage temperatuur, onderhevigheid aan oppervlakte- of impregneerstoffen, alsook op de krimp, oxydatie en andere schadelijke gevolgen die hieruit resulteren. Tenzij de medecontractant het schriftelijk anders vermeldt, worden alle offerte-aanvragen en bestellingen geacht bestemd te zijn voor plaatsen waar geen ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX 100).

3.3. De medecontractant is verbonden door de vermeldingen opgenomen in door hem ter beschikking gestelde tekeningen of modellen die hij aan de offerte-aanvraag of aan de bestelling heeft toegevoegd.

 

Artikel 4: Levering en risico

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden leveringstermijnen enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn zij niet-bindend. Vertraging in de levering brengt voor de medecontractant geen aanspraak op schadevergoeding of recht op ontbinding van de overeenkomst teweeg.

4.2. De levering van goederen, zelfs indien zij geïnstalleerd worden, geschiedt ex-works (EXW) Incoterms 2000. Tenzij schriftelijk anders bedongen, dient de medecontractant zelf het vervoer te regelen en te bekostigen alsmede de goederen te verzekeren. Onze tussenkomst bij vervoerders, verzekeraars of dergelijke wordt steeds geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van de medecontractant en zonder verbintenis of aansprakelijkheid onzentwege. Indien wij zelf vervoeren, geschiedt dit op kosten en risico van de medecontractant.

4.3. Wij hebben het recht na schriftelijk bericht de levering of deellevering op te schorten en zekerheidsstelling te vragen voor de prijs van reeds geleverde goederen en/of prestaties, alsmede nog te leveren goederen en/of prestaties. De kosten verbonden aan die zekerheidsstelling blijven ten laste van de medecontractant. Bij gebreke aan het stellen van de gevraagde zekerheden binnen de gestelde termijn zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met schadevergoeding lastens de medecontractant.

4.4. Meegeleverde instructies voor installatie, inwerkingstelling en gebruik zijn vertrouwelijk en bestemd voor eigen gebruik en mogen geheel noch gedeeltelijk worden verspreid. Verpakkingen worden niet teruggenomen.

4.5. Het risico voor de goederen gaat over op de medecontractant op het tijdstip dat de goederen onze vestiging verlaten, ook als het deelleveringen betreft of de goederen door ons dienen te worden geïnstalleerd of de verzendingskosten in de prijs begrepen zijn of de goederen door ons vervoerd worden.

 

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

5.1. Alle door ons in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de prijs volledig is betaald.

5.2. Indien er aanwijzingen zijn dat de medecontractant niet zal betalen, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond de geleverde zaken op kosten van de afnemer te demonteren en terug te halen. De medecontractant machtigt ons onherroepelijk de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

Artikel 6 : Prijs en betaling

6.1. Al onze prijzen zijn netto af onze magazijnen, zonder verpakkingskosten of kosten van certificaten door de medecontractant gevraagd, alle kosten en belastingen ten laste van de medecontractant. Alle opgegeven prijzen kunnen zonder verwittiging worden gewijzigd ingeval van verhoging van prijsbepalende elementen, zoals grondstofprijzen, lonen of sociale lasten.

6.2. Bij bestelling van geringere aantallen dan in de offerte-aanvraag vermeld, wordt het recht voorbehouden de aangeboden prijs dienovereenkomstig aan te passen. Voor producten, gemaakt volgens specificatie van de medecontractant, behouden wij ons steeds een hoeveelheidsmarge van 10% in plus of min voor. Voor orders met een waarde kleiner dan 100,00 EUR (excl. BTW) kan een bijdrage behandelingskosten/orderkosten in rekening worden gebracht.

6.3.Alle facturen zijn betaalbaar op onze vennootschapszetel of bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van korting. Betalingen kunnen worden in mindering gebracht op de oudste vordering of de oudste factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande factuurbedrag inclusief B.T.W., met een minimum van 100,00 EUR, alsook een verwijlintrest van 1 % per maand vanaf factuurdatum. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de medecontractant. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van  de medecontractant.

6.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn van één factuur, vervallen van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle betalingstermijnen en kortingen en worden alle openstaande bedragen ineens opeisbaar. De aanvaarding van cheques of het trekken van wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. De medecontractant doet afstand van zijn eventueel recht op compensatie en/of retentie.

 

Artikel 7: Kennisgeving van bezwaren

7.1. Bezwaren naar aanleiding van orderbevestigingen en facturen dienen schriftelijk door de medecontractant te worden ingediend, uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de bedoelde documenten. De medecontractant dient de geleverde prestaties en/of de ontvangen goederen onmiddellijk na uitvoering of ontvangst op gebreken en manco te onderzoeken. Ingeval van manco of zichtbare gebreken dient de medecontractant onmiddellijk na uitvoering of ontvangst schriftelijk te protesteren. Voor verborgen gebreken geldt de termijn van 8 dagen vanaf de ontdekking van de verborgen gebreken. Niet tijdig en/of niet schriftelijk protest heeft rechtsverval tot gevolg. Het losmaken, bewerken, verwerken, inbouwen, verhandelen, wijzigen of herstellen enz. van de geleverde goederen maakt iedere klacht onontvankelijk.

 

Artikel 8 : Aansprakelijkheid

8.1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor onze opzet of grove fout, ook indien bepaalde producten of groepen producten wegens verborgen gebrek dienen te worden teruggeroepen.

8.2. De omvang van onze aansprakelijkheid is beperkt tot terugname en vervanging van de goederen ofwel creditering ervan, naar onze keuze. Alle andere schade, zoals lichamelijke schade en/of stilligschade en/of schade aan andere goederen, is steeds uitgesloten. Andere schade dan deze waarvoor wij verzekerd zijn, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken redelijkerwijs verzekerd hadden behoren te zijn, is eveneens uitgesloten. Vooraleer onze aansprakelijkheid te kunnen inroepen, dient de medecontractant aan te tonen dat de betwiste goederen of prestaties onbruikbaar zijn.

 

Artikel 9 : Ontbinding

9.1. Wij aanvaarden geen terugzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Aanvaarde terugzendingen dienen franco te geschieden. Annulatie van bestellingen is slechts mogelijk voor onbeschadigde voorraadartikelen in originele verpakking, mits betaling door de medecontractant van terugnamekosten van de totale factuurwaarde.  Het te crediteren bedrag of percentage wordt door ons bepaald. Maatartikelen of niet-voorraadartikelen worden niet teruggenomen of geannuleerd.

9.2. Wij hebben het recht zonder ingebrekestelling of aanmaning een overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, indien afnames of deelafnames niet op de vervaldag afgenomen en/of betaald worden, of indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de medecontractant geschokt wordt door eender welke situatie. In dat geval zijn wij gerechtigd op volledige schadevergoeding voor de niet-geleverde of afgenomen hoeveelheid.

9.3. Ingeval gebeurtenissen, onafhankelijk van onze wil, de uitvoering van onze verbintenissen onmogelijk of onredelijk zwaar zouden maken, hebben wij het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen mits schriftelijk bericht, zonder verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 10: Verjaring

10.1. Alle rechtsvorderingen van de medecontractant lastens ons verjaren door een termijn van zes maanden na het ontstaan van het vorderingsrecht.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties van 11.04.1980 afgesloten te Wenen (CISG) wordt uitgesloten.

11.2. Alle geschillen kunnen naar onze keuze worden gebracht voor de rechtbanken, bevoegd voor één van onze vestigingen of deze van de vestiging van de medecontractant.

11.3. Ingeval van geschil, vallen al onze kosten, zoals gerechtskosten, expertisekosten, advocaatkosten, ten laste van de medecontractant.

contact
Van 08.15 - 16.45 zijn wij
ook telefonisch bereikbaar

Nederland 088 - 676 00 02

sales@aandrijftechniek
limburg.nl


Bent u al klant bij een van onze vestigingen? Klik hier

nieuwsbrief
|
Ik ga akkoord met de privacyverklaring